Sdr. Nærå Idrætsforening

Vedtægter 

§ 1

Foreningens navn er Sdr. Nærå Idrætsforening. Stiftet i 1894. Foreningens hjemsted er Faaborg-Midtfyn Kommune. Foreningen består af en hovedforening og 5 selvstændige afdelinger.

 

§ 2

Foreningens formål er ved idræt og anden kulturel aktivitet at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel. 

§ 3

Foreningen er tilsluttet DGI og specialforbund under DIF, og er således underkastet disse organisationers vedtægter for samarbejde. 

Hovedforeningen 

§ 4

1.  Hovedbestyrelsen kan beslutte, at afdelingerne skal betale et kontingent til hoved-foreningen for benyttelse af dens faciliteter. Størrelsen af kontingentet fastsættes i påkommende tilfælde inden udgangen af februar måned for den kommende sæson.
Det beregnes efter det antal medlemmer, som den enkelte afdeling har – omregnet til fuldtidskontingent – i den netop afsluttede sæson, og det forfalder til betaling 1. december.

2.  Medlemskab af hovedforeningen opnås ved medlemskab af én af afdelingerne.

3.  Hovedforeningen kan yde tilskud eller lån til afdelingerne efter ansøgning.

4   Hovedbestyrelsen fastsætter betingelserne for den eventuelle ydelse. 

§ 5

Hovedforeningen består af en bestyrelse, der består af:

a)  Formand

b)  Hovedkasserer

c)  Sekretær

d)  Formændene eller en af afdelingerne udpeget repræsentant fra de i § 6, stk. 1 nævnte afdelingers bestyrelse.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6

1.  Foreningen skal efter godkendelse på den fælles generalforsamling, medvirke til at oprette selvstændige afdelinger, som dækker de aktiviteter, som er på foreningens program. Valgene i disse afdelinger sker i henhold til § 13.

Foreningen består af følgende afdelinger:

Cykling, Håndbold, Linedance, Petanque og Senioridræt.

Ovenfor nævnte afdelinger er repræsenteret i hovedbestyrelsen.

2.  Generalforsamlingen / hovedforeningen kan nedsætte en række fest- og arrangementsudvalg. Derudover kan der nedsættes en række faste udvalg til varetagelse af foreningens fællesfunktioner, såsom drift af klubhus og byfest.

Udvalg af ovennævnte karakter etableres i hovedforeningens regi.

Hvert af sådanne udvalg har en kontaktperson i hovedbestyrelsen. 

§ 7

1.  Højeste myndighed for hovedforeningen er generalforsamlingen, der afholdes i april/maj måned, og indkaldes via vores hjemmeside www.snif-hovedforening.dk, opslag i Bøgehøjhuset og Årslev Hallen, samt i mail til afdelingsformændene senest 4 uger før med angivelse af dagsorden.

2.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før.

3.  Stemmeret har fremmødte medlemmer i afdelingerne, der er fyldt 14 år, samt bestyrelsesmedlemmer i afdelingerne/hovedbestyrelsen.

4.  Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

5.  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset de fremmødtes antal.

6.  På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves til ændringer af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

7.  Hvis blot et medlem forlanger det, skal der ske skriftlig afstemning ved såvel personvalg samt andre valg.

8.  Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 

§ 8

På den ordinære generalforsamling i hovedforeningen behandles følgende:

1.  Valg af dirigent

2.  Formandens beretning

3.  Forelæggelse af revideret regnskab

4.  Behandling af indkomne forslag

5.  Valg i henhold til § 5 af:

a) Formand                   (vælges på ulige år)

b) Hovedkasserer         (vælges på lige år)

c)  Sekretær                  (vælges på ulige år)

d) 1 suppleant               (for de i § 8, stk. 5, punkt a, b og c nævnte)

e) 2 revisorer

f)  1 revisorsuppleant.

Valgperioden er 2 år, dog 1 år for suppleanter.

6.  Eventuelt. 

Afdelingerne 

§ 9

1.  Som medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende
vedtægter.

2.  Som medlemsbidrag til foreningens afdelinger indbetales der årligt et beløb pr. medlem.

Beløbets størrelse fastsættes af de respektive afdelinger under hensyntagen til afdelingernes økonomi og forestående udgifter.

3.  Medlemmer er forpligtet til at betale kontingent, indtil udmeldelse foreligger.

4.  Såfremt et medlem skylder i kontingent ved en sæsons begyndelse og ikke betaler dette ved påkrav, slettes vedkommende af foreningen og kan kun genoptages ved at betale restancen samt nyt medlemsbidrag.

5.  Det er medlemmets pligt at rette sig efter de anvisninger, afdelingens bestyrelse eller
trænere giver med hensyn til orden eller tilrettelagt træning.

6.  Bestyrelsen i den enkelte afdeling kan nægte optagelse i afdelingen, ligesom den kan
udelukke et medlem, hvis den finder anledning hertil. 

§ 10

For hver af de aktiviteter, der er godkendt som selvstændigt aktivitetsområde, vælges en afdelingsbestyrelse bestående af:

a)  Afdelingsformand

b)  Afdelingsnæstformand

c)  Afdelingskasserer

d)  Afdelingssekretær

e)  Et antal afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som er nødvendige for den enkelte aktivitet.

Afdelingsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Afdelingen nedsætter de for driften nødvendige udvalg. 

§ 11

Afdelingerne råder selvstændigt over egne pengemidler og fører selvstændigt regnskab.

Den enkelte afdeling hæfter alene med sin formue for afdelingens forpligtelser. 

§ 12

Afdelingerne deltager efter eget ønske i tværgående aktiviteter i foreningen. Hvis disse medfører et økonomisk udbytte, kan afdelingerne tildeles del af dette i forhold til det antal timer, som den pågældende afdelings medhjælpere har medvirket.

En eventuel uddeling af udbytte sker under hensyntagen til hovedforeningens økonomi og efter bestemmelse af hovedbestyrelsen.

I påkommende tilfælde afregnes afdelingerne, når endeligt regnskab foreligger for den enkelte aktivitet. 

§ 13

1.  Højeste myndighed i afdelingerne vedr. interne anliggender er generalforsamlingen.

2.  Valg til afdelingens bestyrelse foregår på en afdelingsgeneralforsamling, der afholdes i april/maj måned og indkaldes gennem lokal dagspresse og/eller opslag i lokalområdet, hvor der annonceres senest 3 uger før med angivelse af dagsorden.

Afdelingsgeneralforsamlingen afvikles i henhold til § 7 stk. 2 – 8. 

På den ordinære generalforsamling i afdelingerne behandles følgende:

1.  Valg af dirigent

2.  Afdelingsformandens beretning

3.  Aflæggelse af revideret regnskab

4.  Fremlæggelse af budget

5.  Behandling af indkomne forslag

6.  Valg i henhold til § 7 af:

a) Afdelingsformand               (vælges på ulige år)

b) Afdelingsnæstformand       (vælges på lige år)

c)  Afdelingskasserer              (vælges på lige år)

d) Afdelingssekretær              (vælges på ulige år)

Et antal afdelingsbestyrelsesmedlemmer, som er nødvendige for den enkelte aktivitet, og det bør tilstræbes, at valgene fordeles over lige og ulige år.

Valg af afdelingernes repræsentant til hovedbestyrelsen (valget skal ske blandt de til
afdelingsbestyrelsen valgte medlemmer).

e) 1 suppleant                        (for de i § 13, stk. 6, punkt a, b, c og d nævnte)

f)  2 revisorer

g) 1 revisorsuppleant

Valgperioden er 2 år, dog 1 år for suppleanter.

7.  Eventuelt. 

Fælles for hovedforening og afdelinger 

§ 14

1.  Ekstraordinær generalforsamling i hovedforeningen afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når 1/3 af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden.

2.  Ekstraordinær generalforsamling i afdelingerne afholdes, når flertallet i afdelingsbestyrel-serne eller 1/3 af aktivitetsmedlemmerne finder det fornødent.

3.  De ovenfor nævnte ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og de indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling. 

§ 15

1.  Hovedforeningen tegnes ved underskrift af formanden. Hovedkassens midler kan  omsættes ved hovedkassereren. Optagelse af lån underskrives af den samlede bestyrelse. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af enten den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling

2.  Afdelingerne tegnes ved underskrift af afdelingsformanden.

Afdelingernes midler kan omsættes ved afdelingskassereren.

Optagelse af lån underskrives af den samlede afdelingsbestyrelse. Køb, salg eller pantsætning af afdelingens faste ejendom godkendes enten af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling i afdelingen. 

§ 16

Hovedforeningens og afdelingernes regnskabsår går fra 1. april til 31. marts.

Regnskaberne skal indleveres til revision senest 3 uger før generalforsamlingerne i afdelingerne/hovedforeningen.

Afdelingernes/hovedforeningens medlemmer har adgang til de reviderede regnskaber senest 8 dage før generalforsamlingerne. 

§ 17

Foreningens formand, hovedkasserer samt sekretær kan inviteres til at overvære afdelings-generalforsamlingerne dog uden at have stemmeret, men med taleret. 

§ 18

Vedtagelse i hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne kræver, at over halvdelen af de fremmødte stemmer herfor, og at der føres protokol over beslutningerne i de respektive bestyrelser. 

§ 19

1.  Medlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke
foreningen alene hæfter med den respektive formue.

2.  Medlemmer har ikke økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingent-forpligtelsen.

3.  Medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

§ 20

1.  En afdeling kan udtræde af Sdr. Nærå Idrætsforening endeligt, når 2/3 af fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor i 2 på hinanden følgende afdelings-generalforsamlinger med mindst 3 måneders mellemrum.

Udtrædelse kan først finde sted ved den førstkommende ordinære hovedgeneralforsamling med forelæggelse af de på daværende tidspunkt opgjorte aktiver og passiver.

2.  Ophører en afdelings aktiviteter, overføres dens formue og aktiver til hovedforeningen.

Sker udtrædelsen af Sdr. Nærå Idrætsforening som følge af sammenlægning med anden lignende forening i Faaborg-Midtfyn Kommune, så beholder afdelingen sin formue og sine aktiver. 

§ 21

1.  Foreningen kan opløses eller sammenlægges med en anden forening, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 måneders mellemrum.

2.  Ophører foreningen med at eksistere, eller udmelder foreningen sig af amtsforeningen, skal den til denne aflevere samtlige herfra modtagne ejendele.

3.  Udover det i stk. 2 nævnte tilfalder den opløste forenings formue og aktiver idræts- og ungdomsarbejdet i Faaborg-Midtfyn Kommune.

 

Vedtægten er foreslået og godkendt på ordinær generalforsamling den 26. september 1996, samt ændret 12. maj 1997, 13. maj 1998, 28. april 1999, ekstraordinær generalforsamling den 28. juli 1999, ordinær generalforsamling den 2. maj 2005, 2. maj 2006, 2. maj 2007, 7. maj 2008, 7. maj 2014, 6. maj 2015 og 11. maj 2016. 

 

Magnus Andersen                            Bjarne Larsen                                  Inge Baumann Jensen 

 

Erik Brandt                                       Heini Vogn                                       Ulrich Rasmussen 

                                                        

Tove Nielsen                                    Jørn-Erik Jensen                             Lisbet Skau