Seneste generalforsamlings mødereferat

Generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling afholdt mandag, den 16. maj 2022 i Klubhuset.

_______________________________________________________________________

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg i henhold til vedtægtens § 5.

6. Eventuelt.

Inden vi gik over til dagsordenen, bød formanden velkommen.

Der var mødt 4 af foreningens medlemmer.

Punkt 1: Valg af dirigent

Birthe Schroll blev foreslået og valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed lovlig, idet der havde været indkaldelse til generalforsamling i mail til afdelingsformændene den 16. april 2022 samt på foreningens hjemmeside.

Der var ingen spørgsmål til dagsordenen.

Punkt 2: Formandens beretning

Formand Karin Blessing redegjorde for den aktuelle situation i foreningen for den forløbne sæson:

Året har igen været præget af Corona situationen, hvilket bevirkede, at generalforsamlingen igen blev rykket og først afholdt d. 25. august 2021.

Heldigvis er medlemmerne kommet tilbage, så vi nu er 229 medlemmer i forhold til sidste år, hvor vi var helt nede på 174.

Hovedforeningens formål er stadig at holde liv i Bøgehøjhuset, så det er glædeligt at medlemstallet igen er kommet op.

Der har i det forgangne år været møder med Trine fra Faaborg-Midtfyns Kommune, vedr. området omkring klubhuset, hvor der vil ske nogle ændringer. Det er mundet ud i, at der fortsat vil blive bibeholdt 2 petanque baner på sydsiden af huset og anlagt 3 nye baner på vestsiden af huset.

Krolf banen vil også blive genanlagt.

Cykelklubben har været så venlige at udskifte vores gamle køleskab og det vil vi gerne takke dem for.

Snif håndbold har forespurgt om at skifte navn til Årslev Håndbold. Det må de selvfølgelig gerne. Vi ved ikke hvornår det sker.

Bestyrelsesmødet som var planlagt til januar måned, blev ikke afholdt pga. Corona situationen.

Tak til Birthe Schroll for at håndtere opgaven omkring vores info-folder.

Helle Porse blev indstillet og valgt til Hallens repræsentantskab.

Tillykke med valget, og tak for indsatsen.

Som formand vil jeg gerne takke de enkelte bestyrelser for samarbejdet det forgangne år.

Jeg takker også Inge og Mogens for godt samarbejde.

Tak for ordet!

Beretningen blev godkendt.

Punkt 3: Forelæggelse af revideret regnskab

Kasserer Mogens Backmann fremlagde regnskabet.

Regnskabet for sæson 2021/2022 (1. april 2021 – 31. marts 2022) udviser et underskud på kr. 2.709,35. Snifs egenkapital pr. 31.3.2022 er kr. 123.521,19 inkl. hensættelsen til hal 2 på kr. 50.000.

Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4: Behandling af indkomne forslag

  1. Forslag til kursuspulje.

Forslag 1:

Med skyldig hensyntagen til hovedforeningens økonomi, kan der afsættes et beløb til kurser for ét år ad gangen.

Puljen skal deles i 5 lige store dele, så der bliver et fast beløb pr. forening.

Hvis en forening ikke bruger ”deres” beløb, kan det tildeles til én eller flere af de andre foreninger.

Kursusgodtgørelsen differentieres i forhold til kontingentbetaling således, at afdelingerne maksimalt kan få udbetalt, hvad der svarer til afdelingens kontingentindbetaling.

Puljen går ikke videre til et nyt år, men afsluttes år for år.

Kursuspuljen skal forelægges på generalforsamlingen hvert år til beslutning eller forkastelse.

For det kommende år 2022/2023 foreslås et maksimum beløb på i alt kr. 5.000.

Forslaget blev godkendt enstemmigt.

Punkt 5: Valg i henhold til vedtægtens § 5

Valg af kasserer (2 år)............................ Mogens Backmann          Villig til genvalg

Valg af suppleant (1 år).......................... Bo Krøjer                            Villig til genvalg         

Valg af revisor (2 år)................................ Bøje Mortensen                 Villig til genvalg

Valg af revisorsuppleant (1 år).............. Lene Thomsen                  Villig til genvalg

Mogens Backmann blev genvalgt som kasserer.

Bo Krøier blev genvalgt som suppleant.

Bøje Mortensen blev genvalgt som revisor.

Lene Thomsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Punkt 6: Eventuelt

Intet.

Generalforsamlingen slut.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

På Hovedbestyrelsens vegne

Karin Blessing                                        Inge Jensen

formand                                                   sekretær

Tlf. 2063 3166                                         Tlf. 3066 1905

mail: karin_blessing@hotmail.com     mail: i.baumann@outlook.dk

___________________________      _______________________________

Dirigent Birthe Schroll

___________________________

Seneste hovedbestyrelses mødereferat

 

 

Hovedbestyrelsesmøde

 

Referat af hovedbestyrelsesmøde mandag den 31. januar 2022.

På grund af Corona blev ”mødet” klaret pr. telefon og mail mellem formand Karin Blessing, kasserer Mogens Backmann og sekretær Inge Jensen

_______________________________________________________________________

 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt.

 

Punkt 2: Godkendelse af referat

 

Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 25. oktober 2021 blev godkendt.

 

Punkt 3: Siden sidst

 

Der er kommet nye formænd i et par af bestyrelserne. Velkommen til jer.

Mogens roser afdelingerne for et godt samarbejde i forbindelse med opkrævning af kontingent fra afdelingerne.

 

Punkt 4: Regnskabsopfølgning

 

Mogens orienterede om regnskabet. Regnskabet blev fremsendt pr. mail til bestyrelsen.

Regnskabet pr. 19.1.2022 udviser et underskud på kr. 773,75.

Kontingentindbetalingerne fra foreningerne er steget fra kr. 11.770 til kr. 14.810.

Der har været en rigtig fin tilgang af nye medlemmer i stort set alle afdelinger. Medlemstilgangen er steget fra 174 til 229, så det er rigtigt dejligt.

Refusion for kursusudgifter kr. 2.870, mod sidste år på kr. 2.940.

Kommunen har fastholdt vores husleje på kr. 10.000.

 

Punkt 5: Medlemskontingent – Hovedforeningen for 2022/2023

 

Bestyrelsens forslag til fremtidigt kontingent pr. medlem til Hovedforeningen er de samme satser som de foregående år:

Cykling og Petanque kr. 100. Linedance kr. 80. Senioridræt kr. 60. Håndbold kr. 30.

 

Punkt 6: Budgetforslag 2022/2023 for Snif-Hovedforening

 

Budgetforslag er sendt pr. mail til bestyrelsen.

 

Punkt 7: Ansøgninger til Kursuspuljen

 

Vi har modtaget ansøgninger fra 2 afdelinger:

Linedance har haft kursusudgift på kr. 1495,-. De har indbetalt kr. 1440,- i kontingent, hvilket er det beløb de vil få udbetalt.

Senioridræt har haft kursusudgift på kr. 1430,- og en kontingentindbetaling på kr. 3720,-. De vil derfor få udbetalt kr. 1430,-.

Begge ansøgninger blev godkendt.

 

Punkt 8: Nyt fra afdelingerne

 

Intet nyt.

 

Punkt 9: Generalforsamling

 

Det blev besluttet at afholde generalforsamling mandag den 16. maj 2022.

Generalforsamlingen afholdes i klubhuset kl. 19:00. Under generalforsamling serveres der øl og vand.

På generalforsamlingen er følgende på valg:

Kasserer Mogens Backmann, revisor Bøje Mortensen, suppleant Bo Krøier, samt revisorsuppleant Lene Thomsen.

Alle modtager genvalg.

 

Punkt 10: Snif-repræsentanter i Årslev Hallens repræsentantskab

 

Ønsker Helle Porse at genopstille for en ny toårig periode? Eller er der forslag fra afdelingerne?

 

Punkt 11: Lokalrådet Årslev-Sdr. Nærå – Valg af repræsentant for foreningerne

 

Valgperiode 1 år.

Hvem skal være Snifs repræsentant i Lokalrådet? Gert Jørgensen ønsker ikke at fortsætte.

 

Punkt 12: Eventuelt

 

Ingen bemærkninger.

 

 

 

Kommende møder:

Generalforsamling i Snif Hovedforening: mandag den 16. maj 2022.

Hovedbestyrelsesmøde: mandag den 24. oktober 2022 kl. 19:00.

Bestyrelsesmøde: mandag den 16. januar 2023 kl. 19:00.

Hovedbestyrelsesmøde: mandag den 30. januar 2023 kl. 19:00.

 

 

 

På Hovedbestyrelsens vegne

 

Karin Blessing                                        Inge Jensen

formand                                                   sekretær

Tlf. 2063 3166                                         Tlf. 3066 1905

Mail: karin_blessing@hotmail.com     Mail: i.baumann@outlook.dk