Generalforsamling

 

Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag, den 10. maj 2023 i Klubhuset.

_______________________________________________________________________

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Valg i henhold til vedtægtens § 5.
 6. Eventuelt.

 

Inden vi gik over til dagsordenen, bød formanden velkommen.

Der var mødt 6 af foreningens medlemmer.

 

Punkt 1: Valg af dirigent

 

Johannes Andersen blev foreslået og valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed lovlig, idet der havde været indkaldelse til generalforsamling i mail til afdelingsformændene den 10. april 2023 samt på foreningens hjemmeside.

Der var ingen spørgsmål til dagsordenen.

 

Punkt 2: Formandens beretning

 

Formand Karin Blessing redegjorde for den aktuelle situation i foreningen for den forløbne sæson:

 

Heldigvis er der fremgang i medlemstallet, så nu er der 249 medlemmer i forhold til sidste år, hvor vi var 229.

Hovedforeningens formål er stadig at holde liv i Bøgehøjhuset, så det er glædeligt at medlemstallet igen er kommet op.

Der har igen i det forløbne år været kontakt med Trine fra Fåborg Midtfyns Kommune, vedr. området omkring klubhuset. Der mangler stadig lys på petanquebanerne og et nedløbsrør mangler at blive lavet.

Krolfbanen vil også blive genanlagt.

For at klubhuset kan se lidt indbydende ud er der købt grønne planter (plastic) til fællesrummet. Der er blevet vasket vinduer og købt nye viskestykker.

Bestyrelsen siger mange tak til Birthe Schroll for at håndtere opgaven omkring vores info-folder.

Som formand vil jeg gerne takke de enkelte bestyrelser for godt samarbejde i det forgangne år.

Og samtidig takker jeg også Inge og Mogens for yderst godt samarbejde og hjælpsomhed.

 

Tak for ordet!

 

Beretningen blev godkendt.

 

Punkt 3: Forelæggelse af revideret regnskab

 

Kasserer Mogens Backmann fremlagde regnskabet.

Regnskabet for sæson 2022/2023 (1. april 2022 – 31. marts 2023) udviser et underskud på kr. 1.542,20. Snifs egenkapital pr. 31.3.2023 er kr. 121.978,99 inkl. hensættelsen til hal 2 på kr. 50.000.

Regnskabet blev godkendt.

 

Punkt 4: Behandling af indkomne forslag

 

 1. Forslag til kursuspulje.

 

Forslag 1:

 

Med skyldig hensyntagen til hovedforeningens økonomi, kan der afsættes et beløb til kurser for ét år ad gangen.

Puljen skal deles i 5 lige store dele, så der bliver et fast beløb pr. forening.

Hvis en forening ikke bruger ”deres” beløb, kan det tildeles til én eller flere af de andre foreninger.

Kursusgodtgørelsen differentieres i forhold til kontingentbetaling således, at afdelingerne maksimalt kan få udbetalt, hvad der svarer til afdelingens kontingentindbetaling.

Puljen går ikke videre til et nyt år, men afsluttes år for år.

Kursuspuljen skal forelægges på generalforsamlingen hvert år til beslutning eller forkastelse.

For det kommende år 2023/2024 foreslås et maksimum beløb på i alt kr. 5.000.

 

Forslaget blev godkendt enstemmigt.

 

Punkt 5: Valg i henhold til vedtægtens § 5

 

 1. a) Valg af formand (2 år)................. Karin Blessing Villig til genvalg
 2. b) Valg af sekretær (2 år)................ Inge Jensen Villig til genvalg
 3. c) Valg af suppleant (1 år).............. Bo Krøjer                            Villig til genvalg         
 4. d) Valg af revisor (2 år).................... Birthe Schroll Villig til genvalg
 5. e) Valg af revisorsuppleant (1 år).. Lene Thomsen Villig til genvalg

 

Karin Blessing blev genvalgt som formand.

Inge Jensen blev genvalgt som sekretær.

Bo Krøier blev genvalgt som suppleant.

Birthe Schroll blev genvalgt som revisor.

Lene Thomsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

Punkt 6: Eventuelt

 

Intet.

 

 

Generalforsamlingen slut.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

 

På Hovedbestyrelsens vegne

 

Karin Blessing                                        Inge Jensen

formand                                                   sekretær

Tlf. 2063 3166                                         Tlf. 3066 1905

mail: karin_blessing@hotmail.com     mail: i.baumann@outlook.dk

 

 

___________________________      _______________________________

 

 

 

Dirigent Johannes Andersen

 

 

 

___________________________