Seneste generalforsamlings mødereferat

Generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling afholdt mandag, den 16. maj 2022 i Klubhuset.

_______________________________________________________________________

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af revideret regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Valg i henhold til vedtægtens § 5.

6. Eventuelt.

Inden vi gik over til dagsordenen, bød formanden velkommen.

Der var mødt 4 af foreningens medlemmer.

Punkt 1: Valg af dirigent

Birthe Schroll blev foreslået og valgt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed lovlig, idet der havde været indkaldelse til generalforsamling i mail til afdelingsformændene den 16. april 2022 samt på foreningens hjemmeside.

Der var ingen spørgsmål til dagsordenen.

Punkt 2: Formandens beretning

Formand Karin Blessing redegjorde for den aktuelle situation i foreningen for den forløbne sæson:

Året har igen været præget af Corona situationen, hvilket bevirkede, at generalforsamlingen igen blev rykket og først afholdt d. 25. august 2021.

Heldigvis er medlemmerne kommet tilbage, så vi nu er 229 medlemmer i forhold til sidste år, hvor vi var helt nede på 174.

Hovedforeningens formål er stadig at holde liv i Bøgehøjhuset, så det er glædeligt at medlemstallet igen er kommet op.

Der har i det forgangne år været møder med Trine fra Faaborg-Midtfyns Kommune, vedr. området omkring klubhuset, hvor der vil ske nogle ændringer. Det er mundet ud i, at der fortsat vil blive bibeholdt 2 petanque baner på sydsiden af huset og anlagt 3 nye baner på vestsiden af huset.

Krolf banen vil også blive genanlagt.

Cykelklubben har været så venlige at udskifte vores gamle køleskab og det vil vi gerne takke dem for.

Snif håndbold har forespurgt om at skifte navn til Årslev Håndbold. Det må de selvfølgelig gerne. Vi ved ikke hvornår det sker.

Bestyrelsesmødet som var planlagt til januar måned, blev ikke afholdt pga. Corona situationen.

Tak til Birthe Schroll for at håndtere opgaven omkring vores info-folder.

Helle Porse blev indstillet og valgt til Hallens repræsentantskab.

Tillykke med valget, og tak for indsatsen.

Som formand vil jeg gerne takke de enkelte bestyrelser for samarbejdet det forgangne år.

Jeg takker også Inge og Mogens for godt samarbejde.

Tak for ordet!

Beretningen blev godkendt.

Punkt 3: Forelæggelse af revideret regnskab

Kasserer Mogens Backmann fremlagde regnskabet.

Regnskabet for sæson 2021/2022 (1. april 2021 – 31. marts 2022) udviser et underskud på kr. 2.709,35. Snifs egenkapital pr. 31.3.2022 er kr. 123.521,19 inkl. hensættelsen til hal 2 på kr. 50.000.

Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4: Behandling af indkomne forslag

  1. Forslag til kursuspulje.

Forslag 1:

Med skyldig hensyntagen til hovedforeningens økonomi, kan der afsættes et beløb til kurser for ét år ad gangen.

Puljen skal deles i 5 lige store dele, så der bliver et fast beløb pr. forening.

Hvis en forening ikke bruger ”deres” beløb, kan det tildeles til én eller flere af de andre foreninger.

Kursusgodtgørelsen differentieres i forhold til kontingentbetaling således, at afdelingerne maksimalt kan få udbetalt, hvad der svarer til afdelingens kontingentindbetaling.

Puljen går ikke videre til et nyt år, men afsluttes år for år.

Kursuspuljen skal forelægges på generalforsamlingen hvert år til beslutning eller forkastelse.

For det kommende år 2022/2023 foreslås et maksimum beløb på i alt kr. 5.000.

Forslaget blev godkendt enstemmigt.

Punkt 5: Valg i henhold til vedtægtens § 5

Valg af kasserer (2 år)............................ Mogens Backmann          Villig til genvalg

Valg af suppleant (1 år).......................... Bo Krøjer                            Villig til genvalg         

Valg af revisor (2 år)................................ Bøje Mortensen                 Villig til genvalg

Valg af revisorsuppleant (1 år).............. Lene Thomsen                  Villig til genvalg

Mogens Backmann blev genvalgt som kasserer.

Bo Krøier blev genvalgt som suppleant.

Bøje Mortensen blev genvalgt som revisor.

Lene Thomsen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Punkt 6: Eventuelt

Intet.

Generalforsamlingen slut.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

På Hovedbestyrelsens vegne

Karin Blessing                                        Inge Jensen

formand                                                   sekretær

Tlf. 2063 3166                                         Tlf. 3066 1905

mail: karin_blessing@hotmail.com     mail: i.baumann@outlook.dk

___________________________      _______________________________

Dirigent Birthe Schroll

___________________________

Seneste hovedbestyrelses mødereferat

 

 


Hovedbestyrelsesmøde

 

Referat af hovedbestyrelsesmøde mandag, den 14. november 2022 kl. 19:00 i Klubhuset

 

Tilstede var: Karin, Mogens, Kurt og Inge

_______________________________________________________________________

 

Formand Karin Blessing bød velkommen til mødet.

 

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

 

Dagsorden blev godkendt.

 

Punkt 2: Godkendelse af referat

 

Referaterne fra hovedbestyrelsesmøde den 31. januar 2022 samt generalforsamling den 16. maj 2022 blev godkendt.

 

Punkt 3: Siden sidst

 

Der er kommet nye fliser, bænke og p-pladser. Petanque banerne er flyttet – 2 af dem er flyttet tættere på klubhuset og de sidste 3 er flyttet rundt om hjørnet ud mod Bøgehøjvej.

Der er endnu ikke etableret belysning, og krolfbanerne mangler også.

Mogens har aftalt med Trine, FMK, at de bekoster nye huller, og at hovedforeningen sammen med medlemmerne af krolf hjælpes ad med at bore huller og sætte rør i.

Mogens vil kontakte Trine for at høre, hvornår hun regner med, at nedløbsrøret bliver repareret. Trine tog billeder af det til fælles mødet.

 

Punkt 4: Regnskabsopfølgning

 

Mogens fortalte om regnskabet. Godkendt uden kommentarer.

 

Punkt 5: Kursusgodtgørelse

 

På generalforsamlingen blev det vedtaget, at beløb til kursusgodtgørelse for det kommende år 2022/23 maksimalt bliver i alt kr. 5.000.

Ansøgningsfrist er den 14.1.2023.

Blanketten kan downloades her: Kursuspulje - www.snif-hovedforening.dk

 

Punkt 6: Nyt fra afdelingerne

 

Har afdelingerne nyt at berette?

Kurt fortalte, at petanque er glade for de nye baner, men glæder sig til at få lys ved banen samt afskærmning af banen, da det pt. indbyder til en del færdsel på tværs af banerne.

De ønsker sig også lidt flere bænke, så alle har mulighed for en siddeplads.

Kurt skriver til Trine om det.

 

 

 

 

Punkt 7: Eventuelt

 

En håndboldtræner har spurgt Inge, hvorfor de skal af med ”så meget i kontingent” til hovedforeningen. Inge forklarede sammenhængen. Der er afsat et beløb til Hal 2 på kr. 50.000, så dette beløb kan tages ud af det samlede beløb, så vi reelt har en egenkapital på kr. 73.521,19. Hovedforeningen kommer hvert år ud med et underskud, i 2021/2022 var dette underskud på kr. 2.709,35. De primære udgifter er leje af Bøgehøjhuset kr. 10.000, som betales til FMK og finansudgift til banken beløber sig til ca. 2.400.

 

Hensættelsen til Hal 2 blev foreslået og vedtaget på generalforsamlingen i 2015, og der er indsat en klausul: For at sikre at pengene ikke sendes efter et projekt, som viser sig alligevel ikke at blive realiseret, foreslås det, at pengene først udbetales når ”første spadestik” er udført."

 

Kontingent pr. medlem til hovedforening har i mange år ligget på det samme:

Cykling og Petanque kr. 100. Linedance kr. 80. Senioridræt kr. 60. Håndbold kr. 30.

 

 

 

 

 

Kommende møder:

Bestyrelsesmøde: mandag den 16. januar 2023 kl. 19:00

Hovedbestyrelsesmøde: mandag den 30. januar 2023 kl. 19:00

 

 

 

 

På Hovedbestyrelsens vegne

 

Karin Blessing                                        Inge Jensen

formand                                                   sekretær

Tlf. 2063 3166                                         Tlf. 3066 1905

karin_blessing@hotmail.com              i.baumann@outlook.dk